Oznam pre uchádzačov o štúdium na našej škole

Oznam pre uchádzačov o štúdium na našej škole

Vážení rodičia,

prijímacie skúšky do Gymnázia M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom sa budú konať od 03.mája 2021 do 12. mája 2021 nasledovne:

 

1.termín:

03. mája 2021 – 4-ročné a 8-ročné štúdium

05. mája 2021 – 5-ročné bilingválne štúdium

 

2. termín:

10. mája 2021 – 4-ročné a 8-ročné štúdium

12. mája 2021 – 5-ročné bilingválne štúdium

 

V prípade, že sa uchádzač zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne (napríklad je v karanténe alebo je pozitívne testovaný na Covid 19) a zákonný zástupca o tom predloží zdôvodnenie riaditeľovi školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8:00 hodiny, umožní riaditeľ školy vykonať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne. V takomto prípade riaditeľ školy rezervuje uchádzačovi miesto v počte žiakov prijatých do daného odboru.

 

Dôležité upozornenie pre rodičov/ zákonných zástupcov:

Na základe Usmernenia pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021 aktualizovaných na základe záverov zasadnutia konzília odborníkov dňa 22.4.2021 v dôsledku mimoriadnych bezpečnostných a hygienických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 vydal riaditeľ školy v súvislosti s prijímacími skúškami do gymnázia nasledovné usmernenie:

1. Vstup automobilov na parkovisko pred budovu školy je zakázaný. Preto žiadame rodičov, aby zaparkovali svoje autá mimo areál školy. Do budovy školy môžu vstupovať iba žiaci (uchádzači) hlavným vchodom, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy nevstupujú.

2. Pri prijímacom konaní vstupuje uchádzač do budovy v súlade s platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá upravuje vstup osôb do priestorov prevádzok.

3. Pred vstupom do budovy školy bude každému uchádzačovi a skúšajúcemu pedagogickému zamestnancovi odmeraná teplota; osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.

4. V priestoroch školy a školského zariadenia musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravia. Každý žiak musí mať na tvári respirátor alebo rúško. Pri vstupe do budovy školy si žiaci vydezinfikujú ruky.

5. Po príchode do školy budú uchádzači pridelení do vybraných učební, v ktorých budú vykonávať prijímacie skúšky. Z hygienických a bezpečnostných dôvodov v  triedach i na chodbách školy musia uchádzači dodržiavať rozostupy 2 m. V jednej triede bude maximálne 9 žiakov.

6. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške

a) z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj s termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne. Optimálne, ak si žiak zvolil 1.termín prijímacej skúšky, tak nasledujúci deň po skončení karantény a ak 2.termín prijímacej skúšky, tak dva dni po skončení karantény.

b) zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

7. Žiaci môžu používať iba vlastné pomôcky modré pero s výnimkou geometrických úloh. V prípade použitia iného pera, prípadne iného označenia, aké je zadané v teste, test bude neplatný. Na matematike môžu žiaci používať iba rysovacie potreby. Žiaci musia mať vypnuté mobilné telefóny.

8. Rodičia si môžu prísť vyzdvihnúť svoje deti pred školu po skončení prijímacích skúšok.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31