Školský učebný plán – osemročné štúdium

Inovovaný učebný plán v prvom, v druhom, treťom ročníku a štvrtom  ročníku osemročného gymnázia 

V školskom roku 2020/2021 platí pre triedy PRÍMU, SEKUNDU,TERCIU, KVARTU Školský vzdelávací program : „Cudzie jazyky“ 

PRÍMA, SEKUNDA,TERCIA, KVARTA 7902 J gymnázium

Vzdelávacia  oblasť

Predmet /  

ročník

1.ročník 

PRÍMA

2.ročník 

SEKUNDA

3.ročník 

TERCIA

4.ročník 

KVARTA

Spolu

Jazyk a  

komunikácia

slovenský jazyk 

19

prvý cudzí jazyk 

16

druhý cudzí jazyk 

2 +1 

2+1 

2 + 1 

2+1 

8 +4

Človek a  

príroda

fyzika 

6

chémia 

5

biológia 

1 + 1 

5 +1

Človek a  

spoločnosť

dejepis 

1+1 

1 + 1 

5 +2

geografia 

1 + 1 

4 +1

občianska náuka 

4

Človek a  

hodnoty

etická /  

náboženská  

výchova

4

Matematika  

a práca s  

informáciami

matematika 

17

informatika

+1 

3 +1

Umenie a  

kultúra

výtvarná výchova 

2

hudobná výchova 

2

Zdravie a  

pohyb

telesná  

a športová  

výchova

2 + 1 

2 + 1 

8 +2

Spolu: povinná časť +  

disponibilné hodiny

26 +3=  29

27 + 3 = 30 

26 + 4  

=30

29 +  

1=30

108+11= 119Inovovaný učebný plán v piatom, v šiestom, siedmom a ôsmom ročníku  osemročného štúdia 

školský rok 2020/2021 platí pre triedy: KVINTA, SEXTA, SEPTIMA, OKTÁVA    

KVINTA, SEXTA, SEPTIMA, OKTÁVA 7902 J gymnázium

Vzdelávacia  

oblasť

predmety 

Počet  

hodín  

5.ročník

Počet  

hodín  

6.ročník

Počet  

hodín  

7.ročník

Počet  

hodín  

8.ročník

Spolu 

5.-8. roč. 

OG

Jazyk a  

komunikácia

slovenský  

jazyk

3+1 

12+1

prvý cudzí  

jazyk

3 + 2 

3+1 

14+3

druhý cudzí  jazyk

12

Človek a príroda 

fyzika 

1 + 1 

5+1

chémia 

2+1 

1 + 1 

5+2

biológia 

2+1 

2 + 1 

6+2

Človek a  

spoločnosť

dejepis 

6

geografia 

2+1 

4+1

občianska  

náuka

2 + 1 

1+1 

3+2

Človek a  

hodnoty

etická /  

náboženská  

výchova

2

Matematika  

a práca s  

informáciami

matematika 

12

informatika 

1 +1 

1 + 1 

1 + 1 

3+3

Umenie a  

kultúra

umenie a  

kultúra

2

Zdravie a pohyb 

telesná  

a športová  

výchova

8

Disponibilné  

hodiny

5

17 

30

Spolu: povinná časť  + disponibilné  

hodiny

27 + 4 = 31 

28 + 4 = 32 

26 + 5 = 31 

13+17= 

30

94 + 30= 

124

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30