Rada školy

Rada školy pri Gymnáziu M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vstúpil zásadným spôsobom aj do systému samosprávnych orgánov v školstve tým, že ich definoval, stanovil poslanie , obsah i rozsah ich právomocí.

Jedným z článkov školskej samosprávy je aj rada školy, ktorá má v našej škole dôležité a nezastupiteľné postavenie. Rada školy presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a  vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy. Rada školy sa skladá z 11 členov, ktorí sú do rady zvolení v súlade so zákonom č.596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Členmi rady školy sú 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov, traja zvolení zástupcovia rodičov, dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, jeden delegovaný zástupca mesta Nového Mesta nad Váhom a jeden zvolený zástupca žiakov. Spoločné zasadnutia rady školy s vedením školy sa uskutočňuje podľa plánu vypracovaného a schváleného Radou školy pri Gymnáziu M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom. Neoddeliteľnou súčasťou je i štatút rady školy, ktorý vypracováva poverený člen rady školy. Medzi najdôležitejšie činnosti rady školy patria:

-          schválenie plánu výkonov na nasledujúci školský rok

-          schvaľovanie hodnotiacej správy GMRŠ za príslušný školský rok

-          prerokovanie školského vzdelávacieho programu školy

-          kontrola hospodárenia školy

-          kontrola výchovno-vyučovacieho procesu

-          voľba riaditeľa školy

Hlavnou úlohou rady školy je pomáhať škole, aby prekonávala všetky problémy, ktoré sa v priebehu školského roka vyskytnú.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31