Erasmus+

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe.

Jeho rozpočet je približne 26,2 miliardy EUR. V porovnaní s predchádzajúcim programom (2014 – 2020) ide o takmer dvojnásobok finančných prostriedkov.

Program na roky 2021 – 2027 kladie silný dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote.

Podporujú sa ním priority a činnosti stanovené v európskom vzdelávacom priestore, akčnom pláne digitálneho vzdelávania a v programe v oblasti zručností pre Európu. Program ďalej slúži na

  • podporu európskeho piliera sociálnych práv,
  • výkon stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027 a
  • rozvoj európskeho rozmeru v športe.

Príležitosti

Erasmus+ ponúka príležitosti v oblasti mobility a spolupráce, pokiaľ ide o

  • vysokoškolské vzdelávanie,
  • odborné vzdelávanie a prípravu,
  • školské vzdelávanie (vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve),
  • vzdelávanie dospelých,
  • mládež a
  • šport.

Podrobnejšie informácie o týchto príležitostiach vrátane kritérií oprávnenosti sú k dispozícii v sprievodcovi programom Erasmus+.

Výsledky

Výsledky programu Erasmus+ sú k dispozícii v správach a súhrnných štatistikách, ako aj prostredníctvom platformy pre projekty Erasmus+. Ide najmä o väčšinu iniciatív financovaných z tohto programu, ako aj výber osvedčených postupov a úspešných príbehov.

Video žiakov GMRŠ v Novom Meste nad Váhom je výsledkom ich spoznávania chorvátskej kultúry a toho, čo obe krajiny spája a rozdeľuje. Video bolo vyrobené s podporou programu Erasmus+ a Európskej únie.
Vyučujúci nemeckého jazyka z Gymnázia M. R. Štefánika sa v rámci projektu Erasmus + zúčastnili vzdelávania v Düsseldorfe.
Vukovar je chorvátske mesto ležiace na východe Chorvátska, v tesnej blízkosti chorvátskych hraníc so Srbskom. Leží na sútoku riek Dunaja a Vuky - podľa ktorej vznikol aj jeho dnešný názov. Toto mesto nie je veľké, má len niečo málo cez 28 000 obyvateľov.
V dňoch 24. septembra - 1.októbra 2022 sme sa v rámci projektu Erasmus+ zúčastnili týždňového odborného vzdelávania v oblasti kvality a riadenia školy v lotyšskej Rige. Kurz bol realizovaný na pôde Technickej univerzity v Rige školiacou organizáciou Eurofortis IT Lotyšsko, ktorá poskytuje ...
Aug 31

Náš projekt