Vybavenie školy

Materiálno – technické vybavenie školy

 Škola má v súlade so vzdelávacím obsahom školy zriadené a využíva na vyučovanie odborné učebne: fyzikálne, chemické, biologické laboratórium, tri učebne informatiky, tri jazykové učebne, multimediálna učebňu s tabletmi a telocvičňu. Disponuje aj jednou učebňou kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov.

FYZIKÁLNE LABORATÓRIUM

Štruktúra fyzikálneho laboratória je riešená v súlade s požiadavkami na predmet fyzika a s ekonomickými možnosťami. Ide o laboratórne stoly, stoličky, skrine s posúvateľnými dverami, v ktorých sú uložené jednotlivé pomôcky. Súčasťou laboratória je počítač s možnosťou pripojenia na internet, školská tabuľa, lekárnička.

Žiaci majú k dispozícii tento materiál a pomôcky: sadu rovnoramenných váh so sadami závaží, mechanické stopky, sadu posuvných meradiel, sadu mikrometrických meradiel, sadu závaží s háčikmi, súpravy na meranie mechanického trenia, rôzne pružiny so závažiami na demonštráciu kmitavého pohybu, mechanický vlnostroj, sadu zdrojov tepla (laboratórne variče), sadu kalorimetrov, sadu ortuťových teplomerov, model dvojtaktného spaľovacieho motora, model štvortaktného spaľovacieho motora, sadu univerzálnych zdrojov elektrického napätia, sadu meracích prístrojov (ampérmetre, voltmetre, avomety), rôzne elektrotechnické súčiastky, ako rezistory, kondenzátory, cievky, sadu rôznych vodičov s koncovkami, osciloskop, optickú lavicu, sadu pomôcok pre optiku, ako laboratórne zdroje svetla, rôzne optické štrbiny, šošovky, tienidlá, počítač.

        Okrem toho fyzikálne laboratórium má k dispozícii starší premietací prístroj so sadou rôznych náučných filmov z fyzikálnej oblasti, videokazety z oblasti termodynamiky, elektrostatiky a atómovej fyziky.

        Žiaci využívajú fyzikálne laboratórium zväčša počas fyzikálnych laboratórnych prác, kedy absolvujú praktické laboratórne cvičenia, na ktorých si overujú platnosť teoretických poznatkov preberaných na hodinách fyziky.

CHEMICKÉ LABORATÓRIUM

Vybavenosť chemického laboratória je v súlade s ekonomickými a priestorovými možnosťami školy. Z hľadiska priestorového vybavenia k chemickému laboratóriu sú pričlenené dve miestnosti v suteréne slúžiace ako skladový priestor pre chemikálie a laboratórne pomôcky, ďalej priľahlá chodba k chemickému laboratóriu s dvoma skriňami s odbornou literatúrou. Literatúru môžu žiaci používať podľa potreby v priebehu praktických cvičení (chem. tabuľky) alebo na samoštúdium doma.

V chemickom laboratóriu sú laboratórne stoly s výlevkami a prívodom plynu. Ich súčasťou sú skrinky, v ktorých sú uložene laboratórne pomôcky na zostavenie bežných školských aparatúr žiakmi. Ďalej sú tu polohovateľné stoličky. Presklené skrine slúžia na uloženie laboratórnych pomôcok (banky, kadičky, odmerné valce, frakčné banky,...), guličkových a kalotových modelov. Z dvoch ďalších skríň si žiaci môžu podľa potreby pokusu vybrať chemické nádoby, filtračné a indikačné materiály, stavebnicové modely.

Je tu vybavenie audiovizuálnou technikou (videorekordér, DVD prehrávač, kazety s výukovými programami,...). Je tu počítač a zavedený internet, v ktorom si žiaci nájdu veľa ďalších dôležitých ale aj zábavných a kurióznych informácií z oblasti chémie. Zo stien dýcha chémia na žiakov v podobe tabuľky PSP, obrázkov s chemickými aparatúrami (filtračnej, titračnej, destilačnej,...), obrázkami, v ktorých je prehľadné rozdelenie organických zlúčenín. Neoddeliteľnou súčasťou chemického laboratória je lekárnička a na chodbe hasiaci prístroj. V chemickom laboratóriu sú vo vyhradených priestoroch (digestórium) aktuálne chemikálie, ktoré žiaci k chemickému pokusu potrebujú. Jeden pracovný stôl slúži ako váhovňa.

Žiaci využívajú chemické laboratórium na hodinách praktických cvičení. Pokusy v laboratóriu im umožňujú oboznámiť sa so základnými metódami používania v chémii ako experimentálnej vedy.

BIOLOGICKÉ LABORATÓRIUM

V biologickom laboratóriu je vybavenie audiovizuálnou technikou (videorekorder, DVD prehrávač, počítač IBM, televízor). Žiaci majú k dispozícii materiál a pomôcky: mikroskopickú techniku, mikroskopické trvalé preparáty, modely, akryláty, liehové preparáty, obrazový materiál, preparačné súpravy, skameneliny, horniny , minerály. Sú v ňom aj vzácne exempláre ( zub mamuta, koasra opice Maccacus rhesus  , originálne kosti človeku, zbierky hmyzu). Z materiálneho vybavenia je žiakom k dispozícii  školská tabuľa, tabuľa COOPEX, lekárnička, tonometer , laboratórna technika, chladnička, hasiaci prístroj. Suchý materiál, živý materiál  v elementke, izbové rastliny.

Žiaci využívajú laboratórium v rámci biologických laboratórnych aktivít, pri riešení samostatných zadaní ( SOČ, biologická olympiáda, projekty.)

UČEBNE INFORMATIKY

V škole sú tri počítačové učebne vybavené počítačmi triedy PC zodpovedajúcimi súčasnému trendu, príslušným operačným systémom a kancelárskym balíkom.

TELOCVIČŇA

Telesná výchova sa realizuje v telocvični vybavenej potrebným náradím a cvičebným náčiním, kde žiaci cvičia gymnastiku i loptové hry. Na atletiku a niektoré loptové hry čiastočne využívame vonkajší športový areál, ktorý pozostáva z hádzanárskeho ihriska, basketbalového ihriska, atletickej dráhy a sektora pre vrh guľou a skok do diaľky.

JAZYKOVÉ LABORATÓRIUM

Pre kvalitnú prípravu žiakov s cudzích jazykov sa využívaJú  jazykové učebne

                Základom výbavy jazykového laboratória je interaktívna dotyková tabuľa RP iBoard, ktorá je prostredníctvom interaktívneho dotykového pera a zariadenia eBeam prepojená s notebookom Acer Aspire 3693 WLMi, čo umožňuje priame ovládanie všetkých aktivít na počítači priamo prostredníctvom tabule bez potreby sedenia za počítačom. K počítaču je pripojený projektor BenQ MP 611c, ktorý zabezpečuje projekciu obrazu na interaktívnej tabuli prostredníctvom zrkadlového odrazu na zadnej stene tabule,  Ďaľšou možnosťou ovládania interaktívnej tabule je zariadenie Handheld Virtual Whiteboard HHVWB01 (ručná virtuálna tabuľa), ktoré v kombinácii so samostatným dotykovým digitálnym perom umožňuje písanie textu, prípadne ovládanie počítača s ktoréhokoľvek miesta v triede bez priameho fyzického kontaktu so samostatnou interaktívnou tabuľou alebo počítačom. Poslednou zložkou vybavenia jazykového laboratória je pár streoreproduktorov Genius, ktoré slúžia k ozvučeniu učebne pre potreby výuky jazykov. Samotný počítač je vybavený operačným systémom Windows Vista so základným softwarovým balíkom a produktami Langmaster určenými na výuku jazykov.

 

 

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31