Vyhlásenie volieb členov do Školského parlamentu pri Gymnáziu M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom

Vyhlásenie volieb

členov do školského parlamentu

 

Zástupca rady školy v spolupráci s koordinátorom školského parlamentu vyhlasujú voľby členov do školského parlamentu (ďalej len ŠP) pre školský rok 2023/2024.

Dátum volieb: 17. október 2023 od 07:00 hod. do 20:00 hod.

Termín podania prihlášky za člena ŠP: do 29. septembra 2023 do 12:00 hodiny

Počet členov ŠP: 17

Spôsob podania prihlášky za člena ŠP:

Printová forma: 

Tlačenú prihlášku za člena školského parlamentu si kandidát prevezme od  koordinátora ŠP.

Kandidátom podpísaná prihláška musí byť do stanoveného termínu odovzdaná koordinátorovi ŠP, ktorý potvrdí svojim podpisom jej prijatie. 

 Elektronicky prostredníctvom EduPage:

Kandidát svojou správou z vlastného účtu prostredníctvom EduPage deklaruje záujem o kandidatúru v ŠP. Správu musí adresovať koordinátorovi ŠP do stanoveného termínu. Koordinátor ŠP odpoveďou na správu odobrí prijatie jeho kandidatúry. 

Osoby dohliadajúce na priebeh volieb:

- koordinátor školského parlamentu,

- zástupca pedagogických pracovníkov v rade školy.

Spôsob, akým sa bude voliť:

Zástupca rady školy v spolupráci s koordinátorom ŠP na základe prihlášok kandidátov vytvoria v EduPage kandidátsku listinu s predmetom „Voľby do školského parlamentu“ a odošlú všetkým žiakom školy. 

Z prihlásených kandidátov si budú voliť všetci žiaci školy svojich zástupcov do ŠP prostredníctvom hlasovania v aplikácií EduPage.

Samotné voľby prebiehajú on-line formou prostredníctvom EduPage jeden deň (na základe vyhlásenia volieb - viď vyššie)

Moratórium musia kandidáti dodržať minimálne jeden deň pred samotnými voľbami a počas nich. 

Kandidáti budú zoradení podľa počtu získaných hlasov a prvých 17 (viď štatút) získava členstvo v ŠP. V prípade rovnosti hlasov rozhodne o členstve volebná komisia. 

Kandidáti, ktorí nezískali potrebný počet hlasov na získanie mandátu v ŠP sa stávajú náhradníkmi v prípade zrušenia/zániku členstva v ŠP.

V prípade nižšieho počtu kandidátov do ŠP, ako je stanovený počet, nie je potrebné vyhlásenie volieb a kandidáti automaticky získavajú mandát člena ŠP (viď Štatút Školského parlamentu pri Gymnáziu M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom Článok IV., Zloženie ŠP a spôsob voľby ŠP).

Volebnú komisiu tvoria: 

-         2 zástupcovia školského parlamentu,

-         koordinátor školského parlamentu,

-         zástupca pedagogických pracovníkov v rade školy.

Výsledky volieb škola zverejní na svojom webovom sídle, na úradnej tabuli školy a prostredníctvom platformy EduPage do 5 pracovných dní od skončenia volieb. 

 

 

        -------------------------------                             -------------------------------

            Mgr. Radovan Hradilek                                      Mgr. Vladimír Kucek

  koordinátor školského parlamentu                            zástupca rady školy