Výsledky prijímacích skúšok

Štvorročné štúdium – študijný odbor 7902 J 00 gymnázium

Výsledky prijímacích skúšok

Žiaci, ktorí boli neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť sa odvolať voči rozhodnutiu o neprijatí, ktoré dostanú, pričom je potrebné uviesť číslo rozhodnutia.

Osemročné štúdium – študijný odbor 7902 J 00 gymnázium

Výsledky prijímacích skúšok

Žiaci, ktorí boli neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť sa odvolať voči rozhodnutiu o neprijatí, ktoré dostanú, pričom je potrebné uviesť číslo rozhodnutia.

Päťročné bilingválne štúdium, sekcia slovensko-nemecká – študijný odbor 7902 J 74 gymnázium

Výsledky prijímacích skúšok

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, na základe skúseností z predchádzajúcich rokov je možné, že poradie už prijatých uchádzačov sa môže ešte posúvať. Z uvedeného dôvodu máte možnosť podať v zákonnej lehote odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí, a to poštou alebo osobne v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod do 14.00 hod.

Odvolanie musí obsahovať údaje oboch zákonných zástupcov: Meno, priezvisko, adresu, tel. číslo, meno a priezvisko záujemcu o štúdium a číslo rozhodnutia proti ktorému sa odvolávate.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby v prípade, že Vaše dieťa, ktoré bolo prijaté na štúdium v našej škole a rozhodne sa nenastúpiť, o spätnú väzbu obratom, a to mailom - poslaním podpísaného potvrdenia o nenastúpení na štúdium (odkaz tu). Potvrdenie pošlite na: info@gymnm.sk

S pozdravom                                           Mgr. Ján Pavlíček, riaditeľ školy


Dokumenty na stiahnutie