Výchovný poradca

Kalendár aktivít výchovného poradcu

SEPTEMBER

-        vypracovanie plánu práce výchovného poradcu, informačnej nástenky VP

-        vypracovanie  prehľadu stavu žiakov

-        spracovanie štatistiky a analýza úspešnosti umiestnenia maturantov na vysoké školy v SR a zahraničí

-        stanovenie konzultačných hodín výchovného poradenstva

-        príprava návrhov besied pre jednotlivé ročníky

-        nadviazanie spolupráce s CPPPaP pre školský rok 

-        informačné vstupy výchovného poradcu do tried, spolupráca s triednymi učiteľmi

-        príprava tlačív, materiálov, evidencia študentov so zníženou pracovnou schopnosťou a poruchami učenia

-        Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 

-        zverejnenie informácií o prípravných kurzoch na prijímacie skúšky na VŠ

OKTÓBER

-        zabezpečovanie  výchovných  a poradenských aktivít  smerom k žiakom a rodičom

-        sledovanie adaptácie na sociálne a študijné prostredie u žiakov prvých ročníkov v spolupráci s triednymi učiteľmi

-        v spolupráci s rodičmi, zabezpečenie psychologického vyšetrenia problémových žiakov

-        príprava propagačného materiálu o našej škole a možnostiach štúdia pre výchovných poradcov ZŠ, ich žiakov a rodičov

-        sledovanie internetových stránok – informácie o VŠ, kurzoch, dni otvorených dverí

-        informácie pre maturantov o možnostiach štúdia na VŠ umeleckého zamerania a architektúry

-        stretnutia maturantov so zástupcami VŠ

-        beseda so psychológom zameraná na predmanželskú a manželskú výchovu pre žiakov

-        beseda pre študentov prvých ročníkov s problematikou efektívneho učenia sa

NOVEMBER

-        rozbor problémov žiakov po psychologickom vyšetrení, konzultácie a zvolenie opatrení  v spolupráci s triednymi učiteľmi

-        usmerňovanie žiakov končiacich ročníkov tak, aby voľba vysokoškolského štúdia, voľba povolania  a nadstavbového štúdia bola v súlade s ich záujmami, schopnosťami, povahovými a osobnými kvalitami

-        osobné pohovory so zaostávajúcimi žiakmi

-        štvrťročná klasifikácia – prerokovanie problémov s triednymi profesormi, prípadne rodičmi

-        spracovanie a doplnenie podkladov k problémovým žiakom, slabo prospievajúcim žiakom a žiakom s vysokou absenciou

-        príprava  „Dňa otvorených dverí“ na GMRŠ

-        kompletizácia prihlášok na VŠ umeleckých smerov

-        prednáška a beseda s problematikou látkových a nelátkových závislostí

DECEMBER

 

-        prednášky a besedy podľa záujmu tried

-        poskytovanie konzultácií žiakom s problémami v oblasti voľby ďalšieho štúdia

-        poskytnutie  informácii žiakom končiacich ročníkov o termínoch podávania prihlášok a o podmienkach prijímania na jednotlivé školy

-        kontrola správneho vyplnenia prihlášok a ich evidencia v počítači

-        zabezpečenie stretnutí maturantov so zástupcami VŠ

-        účasť našich učiteľov na RZ deviatakov okolitých ZŠ

-        účasť na stretnutí výchovných poradcov SŠ s výchovnými poradcami ZŠ

JANUÁR

-        príprava podkladov na klasifikačnú poradu: analýza výchovných problémov za prvý polrok, analýza problémových žiakov

-        konzultácie s rodičmi a žiakmi  s problémami v oblasti učenia, správania a osobnostnými problémami

-        konzultácie a poradenský servis pre maturantov

-        prihlášky na VŠ, aktualizácia nástenky VP

-        organizovanie stretnutí maturantov s pracovníkmi úradu práce na tému „Preventívne poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie“

-        účasť na RZ deviatakov okolitých ZŠ

FEBRUÁR

-        individuálna práca so žiakmi, ktorí vykazujú vysokú absenciu, poruchy správania a osobnostné problémy

-        konzultácie žiakov končiacich ročníkov  o VŠ

-        konzultácie s triednymi učiteľmi – nadaní a talentovaní žiaci

-        prednáška a beseda ohľadom zamerania na budúcnosť  pre 3. ročník

MAREC

-        realizácia ponúk študijných pobytov a jazykových kurzov v zahraničí

-        spolupráca s CPPPaP v rámci prevencie voči šikanovaniu – beseda alebo prednáška

APRÍL, MÁJ

-        pohovory so slabo prospievajúcimi žiakmi

-        konzultácie a pohovory so žiakmi a rodičmi problémových žiakov, žiakov s vysokou absenciou

-        uskutočnenie testov profesionálnej orientácie pre žiakov 3.ročníkov  v spolupráci s CPPPaP

-        voľba správneho vzdelania podľa možností žiaka

JÚN

-        5. jún -  Svetový deň životného prostredia – individuálne prednášky pre žiakov v rámci environmentálnej výchovy

-        26. jún – svetový deň boja proti drogám –  koordinátor prevencie drogových závislosti v spolupráci s učiteľmi TV zorganizuje športové aktivity pre žiakov zamerané na elimináciu drogovej závislosti

-        sledovanie umiestnenia žiakov v praxi, VŠ a v nadstavbovom štúdiu

-        rozpracovanie podkladov na pedagogickú poradu – analýza výchovných výsledkov vypracovanie správy o výchovnom poradenstve

-        spracovanie prehľadu záujmu maturantov o VŠ

-        „nulté“ rodičovské združenia budúcich prvákov

-        vypracovanie hodnotiacej správy o výchovnom poradenstve