Prijímacie pohovory

Ste v školskom roku 2023/24 piataci, ôsmaci alebo deviataci? Hľadáte strednú školu, na ktorej budete pokračovať v štúdiu? Ponúkame vám viacero možností, nad ktorými sa môžete zamyslieť spolu so svojimi rodičmi a vybrať si z našej ponuky.

Ponuka štúdia v školskom roku 2024/2025

4-ročné štúdium (klasické gymnázium)

     1 trieda - 30 žiakov

     Kód odboru 7902 J 

Kritéria prijatia klikni sem.

           

5-ročné bilingválne slovensko-nemecké štúdium

     1 trieda - 26 žiakov

     Kód odboru 7902 J  74

Kritéria prijatia klikni sem.

 

8-ročné štúdium

     1 trieda - 22 žiakov

     Kód odboru 7902 J

Kritéria prijatia klikni sem.

 

Prijímacie skúšky

Uchádzača prihlasuje na štúdium zákonný zástupca prihláškou elektronicky alebo osobne v listinnej podobe do 20. 3. 2024.

Termín prijímacích skúšok:

  • 5-ročné štúdium:  29. apríl 2024 a 9. máj  2024
  • 4  a 8-ročné štúdium: 2. a 6. máj 2024

 

Naša škola už dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky v olympiádach i rozličných súťažiach na úrovni kraja, Slovenska. Počet prihlásených študentov vysoko prevyšuje naše kapacitné možnosti a úspešnosť našich absolventov pri prijímaní na vysoké školy každoročne dosahuje takmer 100%.

Nasledujúce informácie sú určené práve vám, ktorí sa chcete v školskom roku 2023/24 stať gymnazistami, vám, ktorí ste už rozhodnutí i vám, ktorí možno ešte váhate.

Prečítajte si naše informácie o jednotlivých odboroch a príďte medzi nás!

 

Čo môžete očakávať od jednotlivých študijných odborov?

 

5-ročné bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom nemeckým

Je určené žiakom, ktorí úspešne ukončia  8. alebo 9. ročník ZŠ.

Cieľom bilingválneho vzdelávania je pripraviť absolventov tak, aby ústne i písomne komunikovali v slovenskom a nemeckom jazyku v bežnom živote i odbornej praxi s možnosťou využitia nadobudnutých vedomostí vo všetkých predmetoch študijného programu pri ďalšom štúdiu na vysokých školách u nás i v zahraničí a následne získali možnosť lepšieho uplatnenia na trhu práce. V tomto štúdiu je druhým vyučovacím jazykom nemecký jazyk, ako druhý cudzí jazyk ponúkame anglický jazyk. Na hodinách NEJ sa študenti majú možnosť stretávať s odbornými vyučujúcimi nemeckého jazyka, ktorí niekoľko rokov pôsobili v nemecky hovoriacich krajinách alebo sú nemeckej národnosti a rozvíjať tak svoje komunikačné schopnosti.

Prvý ročník tohto štúdia je zameraný na intenzívnu prípravu v nemeckom jazyku, kde v rámci 18 hodín týždenne zaraďujeme prácu s učebnicou nemeckého jazyka a gramatikou, s odbornou terminológiou v premetoch, v ktorých sa žiaci v ďalších ročníkoch vzdelávajú bilingválne,  konverzáciu s nemeckými lektormi.  Od druhého ročníka pribúdajú ďalšie  predmety vyučované v nemeckom jazyku - matematika, dejepis, geografia, umenie a kultúra.  V 5. ročníku si študenti vyberajú z ponuky predmetov podľa svojho záujmu, maturujú povinne zo SJL a druhého vyučovacieho jazyka (nemeckého) na úrovni C1 (štátnicová úroveň) a vyberajú si ďalšie 2 predmety.

Prijímacia skúška je zložená z talentovej skúšky, ktorej súčasťou bude test z cudzieho jazyka (podľa vlastného výberu – anglický, nemecký, ruský jazyk), slovenského jazyka a literatúry a matematiky v rozsahu učiva ZŠ.

Vzorové zadania ako príprava na prijímacie skúšky (z minulých rokov):

Vzorové zadania zo slovenského jazyka a literatúry

Vzorové zadania zo slovenského jazyka a literatúry

Vzorové zadania zo slovenského jazyka a literatúry

Vzorové zadania z matematiky

Vzorové zadania z matematiky

Vzorové zadania z nemeckého jazyka

Vzorové zadania z nemeckého jazyka

Vzorové zadania z nemeckého jazyka

Vzorové zadania z anglického jazyka

Vzorové zadania z anglického jazyka

Vzorové zadania z anglického jazyka

Vzorové zadania z ruského jazyka

Vzorové zadania z ruského jazyka

Vzorové zadania z ruského jazyka

 

4-ročné štúdium

Je určené žiakom, ktorí úspešne ukončia 9. ročník ZŠ. Štúdium prebieha podľa školského vzdelávacieho programu. Široká voliteľnosť predmetov umožňuje každému žiakovi vo  4. ročníku štúdia vytvoriť si svoj vlastný študijný program. Umožňuje kvalitnú prípravu na maturitu a prijímacie skúšky na všetky typy vysokoškolského štúdia.

Od 1. ročníka sa povinne vyučujú dva cudzie jazyky, prvý cudzí jazyk je anglický, druhý cudzí jazyk si vyberajú z možností nemecký  a  ruský jazyk.

Vo všetkých ročníkoch štúdia sa študenti zapájajú do predmetových olympiád a súťaží,  napr. v cudzích jazykoch, odborných predmetoch, do literárnych, výtvarných, športových súťaží i stredoškolskej odbornej činnosti. Dosahujú výborné výsledky v rámci regiónu, kraja, v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Prijímacia skúška sa realizuje v zmysle platných predpisov, pozostáva z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky v rozsahu učiva ZŠ.

Vzorové zadania ako príprava na prijímacie skúšky (z minulých rokov):

Vzorové zadania zo slovenského jazyka a literatúry

Vzorové zadania zo slovenského jazyka a literatúry

Vzorové zadania zo slovenského jazyka a literatúry

Vzorové zadania z matematiky

Vzorové zadania z matematiky

 

8-ročné štúdium

Je určené žiakom, ktorí úspešne ukončia 5. ročník ZŠ.

Je veľkou výhodou pre žiakov, ktorí sa radi učia všetko nové, nakoľko sa stanú žiakmi strednej školy a nemusia už v budúcnosti absolvovať prijímacie konanie na strednú školu. V prípade záujmu je možný prestup na inú strednú školu na základe rozdielovej skúšky, nie cez prijímacie konanie.

Vo všetkých ročníkoch štúdia sa študenti zapájajú do predmetových olympiád a súťaží,  napr. v cudzích jazykoch, odborných predmetoch, do literárnych, výtvarných, športových súťaží, od 5. ročníka i v stredoškolskej odbornej činnosti. Dosahujú výborné výsledky v rámci regiónu, kraja, v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Prijímacia skúška sa realizuje v zmysle platných predpisov, pozostáva z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

Vzorové zadania ako príprava na prijímacie skúšky (z minulých rokov):

Vzorové zadania zo slovenského jazyka a literatúry

Vzorové zadania zo slovenského jazyka a literatúry

Vzorové zadania zo slovenského jazyka a literatúry

Vzorové zadania z matematiky

Vzorové zadania z matematiky

Tešíme sa na nových žiakov v školskom roku 2024/25. Zároveň pozývame rodičov,  aby využili možnosť navštíviť školu so svojimi deťmi a získali potrebné informácie o 4-ročnom, 5-ročnom i 8-ročnom štúdiu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30